?

Log in

No account? Create an account
Ще трохи про події в Дніпропетровську 5 грудня - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ще трохи про події в Дніпропетровську 5 грудня [Dec. 8th, 2009|09:40 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|]Репортаж Олени Білозерської

Репортаж на сайті "Дніпрограду"

Мій фоторепортаж
LinkReply