?

Log in

No account? Create an account
Я в "Rolling Stone" - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Я в "Rolling Stone" [Feb. 10th, 2010|02:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]


Моє фото із святкування дня народження Дейва на "Маяку" потрапило до статті про російських (?!!!) фанатів DEPECHE MODE!

журнал "Rolling Stone" за лютий 2010 року № 2, сторінка 17

скан можна збільшити, натиснувши на нього


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: haidamac
2010-02-10 03:26 pm (UTC)
та ти не старайся мене тим вразити, я із цього списку знаю лише щось з 10 назв, а мелодії можу згадати хіба 4-х
Просто здивувало як можна порівнювати те, на що просто очікував з тим, що очікував і отримав. ІМХО ти своїми очікуванями просто перегорів
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-02-10 03:30 pm (UTC)
В мене не було ніяких позитивних очікувань: http://andy-babubudu.livejournal.com/128568.html

(Reply) (Parent) (Thread)