?

Log in

No account? Create an account
Я в "Rolling Stone" - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Я в "Rolling Stone" [Feb. 10th, 2010|02:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]


Моє фото із святкування дня народження Дейва на "Маяку" потрапило до статті про російських (?!!!) фанатів DEPECHE MODE!

журнал "Rolling Stone" за лютий 2010 року № 2, сторінка 17

скан можна збільшити, натиснувши на нього


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nikolauskass
2010-02-12 09:43 pm (UTC)
не сама гірша риса)).
"марнославець навіть ешафот розглядає як шанс піднестись повище" (не пам"ятаю чия цитата).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-02-13 07:26 am (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)