?

Log in

No account? Create an account
Велика Буда - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Велика Буда [Jul. 2nd, 2010|01:38 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В селі ВЕЛИКА БУДА (1,2 тис. мешканців) продовжимо знайомство з мурованою храмовою архітектурою сіл Герцаївського району. Успенська церква в Великій Буді з’явилася значно пізніше за храм Різдва у сусідніх Байраках. Вона побудована у 1794 році з каміння братами Костянтином і Іллею Холбан і крім типових для Буковини елементів україно-румунської архітектури містить окремі риси візантійської та галицько-волинської шкіл храмового зодчества.


Церква тридольна з гранчастою зовні і напівкруглою зсередини вівтарною частиною, невисокою дзвіницею та прибудованим з боку тамбуром. У товщу бічних ризалітів вписані конхи. Над навою на оригінальній основі у вигляді зірки підвищується невеликий восьмигранний барабан куполу. Стіни, майже позбавлені декору, розтесані горизонтальним фрізом. Верхня їх частина опоясана рядом крупних медальйонів з іконами.
001.jpg

Храмове подвір’я оточено високим кам’яним муром, а вхід до нього оформлений брамою з двома колонами по боках.LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2010-07-05 05:33 am (UTC)
Дякую Вам, пане Іване! :)
(Reply) (Parent) (Thread)