?

Log in

No account? Create an account
January 31st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 31st, 2011

Щирець [Jan. 31st, 2011|06:18 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Щирець - одне з найдавніших галицьких поселень, що виникло в період існування Русі. З давньоруського літопису відомо, що місто існувало вже у 1113 році. Саме тут у 1131 році звенигородський князь Володимирко уклав угоду з іншим руським князем з Перемишля Ростиславом. У той час Щирець був укріпленим містом, оточеним з усіх боків мурами. Крім мурів місто мало і природний захист: з трьох боків його оточували болота, річка Щирка та її приток. З північного боку міста-фортеці було вирито рів. Щоб посилити захист жителі додатково споруджували греблі на річках. Давньоруська історія міста закінчилася всередині XIII столітті, коли воно було знищено татаро-монголами.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link10 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 31st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]