?

Log in

No account? Create an account
February 9th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 9th, 2011

Мостиська (ч.2: передмістя) [Feb. 9th, 2011|10:16 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

початок тут

Околиці Мостиськів не менш цікавіші за середмістя. Це і Рудники з красивим палацом, і Завада з дерев'яною церквою, і Закостелля з костелом, і, нарешті, цвинтар з чотирма каплицями.

Почнемо з найвіддаленішого передмістя, Рудників, яке знаходиться на півночі Мостиськів. Сюди дуже близько від залізничної станції "Мостиська-1". Перша згадка про Рудники відноситься до 1593 року. Тоді це було самостійне село з назвою Рудники Ляцькі. На початку ХІХ століття Рудниками заволодів шляхтич Антоній Страхоцький (1776-1850 рр.). У 1825 році за допомогою архітектора Ф.Баумана Страхоцький розпочав будівництво палацу.Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 9th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]