?

Log in

No account? Create an account
February 10th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 10th, 2011

Крисовичі [Feb. 10th, 2011|02:10 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Крисовичі, що починаються відразу за південним передмістям Мостиськів - Закостеллям, відомі принаймні з 1440 року. Назва поселення походить від давньоруської шляхетської родини Крисів. У другій половині XVIII століття у Крисовичах постав замок, який спорудив тодішній власник села Адам Мнішек. Разом з замком постала і замкова каплиця, яку освятив у 1780 році львівський архієпископ Вацлав Сераковський. Через сто років до каплиці добудували палац.
 

Читати і дивитися даліCollapse )
Link10 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 10th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]