?

Log in

No account? Create an account
March 3rd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 3rd, 2011

Кліцько [Mar. 3rd, 2011|08:49 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Успенська церква у сусідньому з Комарно селі Кліцько - ще один яскравий приклад того, як релігійна громада без фінансової допомоги держави якісно відновила дерев'яний храм.
Церква Успіння Пресвятої Богородиці має дуже поважний вік - понад 400 років. Вона з'явилася на світ у 1603 році на місце своєї попередниці - дерев'яної церкви, що існувала принаймні вже у 1515 році. На відміну від Михайлівської церкви в Комарному, храм у Кліцьку має наметові верхи. Центральний зруб має два заломи, бокові - по одному. Церкву зведено на дубових підвалинах з липових брусів.Читати і дивитися даліCollapse )
Link20 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 3rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]