?

Log in

No account? Create an account
March 4th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 4th, 2011

Заклад [Mar. 4th, 2011|09:06 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Маленьке село з населенням всього 300 мешканців поблизу Миколаїва Львівської області має таку дивну назву не випадково. Заклад - це скорочення від "Доброчинний заклад для сиріт і убогих" - соціальної установи загальногалицького масштабу, заснованої графом Скарбеком. Відомий землевласник, меценат і авантюрист Станіслав Скарбек був засновником театру у Львові. Театр, що тепер носить ім'я Марії Заньковецької, відкритий Скарбеком у 1842 році, та той час був найбільшою театральною спорудою Європи, розрахованою на 1460 глядачів. Але ми залишаємо Львів з його святинею "на потім" і телепортуємося до Закладу, де масштаби будівництва графа Скарбека не поступалися львівським.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 4th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]