?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 13th, 2011

Вечір на Високому замку [Mar. 13th, 2011|09:28 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Не скажу, що час був дуже вдалим для фотографування заходу сонця. Під вечір чисте львівське небо окуnали хмарки, які, з одного боку, не дали насолодитися процесом відходу сонця до сну, а з другого - прикрашали вечірнє небо яскравими червоно-фіолетовими кольорами.Вечірній Львів з висоти пташиного польотуCollapse )
Link33 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 13th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]