?

Log in

No account? Create an account
March 23rd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 23rd, 2011

Белз, ч.4: Середмістя [Mar. 23rd, 2011|10:02 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

частина 1: історія давнього Белза
частина 2: Замочок
частина 3: Монастирі домініканів і домініканокОднією з найдавніших збережених пам'яток Белза є так звана Аріанська башта, що знаходиться на схід від Ринкового майдану. Прийнято вважати датою її будівництва 1606 рік. Походження башти і досі викликає суперечки. Деякі вважають її каплицею (одна з її назв - каплиця Снопковських), деякі - замковою баштою. Відомо лише, що у другій половині XVIII століття в башті знаходилося міське книгосховище.

Читати і дивитися даліCollapse )

ПРОДОВЖЕННЯ ТУТ
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 23rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]