?

Log in

No account? Create an account
March 29th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 29th, 2011

Винники [Mar. 29th, 2011|11:47 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Місто Винники, яке сьогодні територіально належить до Львівської міської ради, відомі з 1352 року. Перша згадка про містечко міститься в привілеї польського короля Казимира ІІІ для дітей львівського війта Бертольда про надання їм села Малих Винник та інших населених пунктів. З другої половини XV ст. до початку XVII ст. Винники належали родини Лагодовських і у 1606 році отримали Магдебурзьке право. Приблизно у той час у Винниках з'явився мурований замок, який, очевидно, постав на місці свого попередника, який міг існувати ще з княжих часів. Замок являв собою укріплену садибу бастіонного типу, що знаходилася на Глинянському шляху, яки вів на Волощину.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link12 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 29th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]