?

Log in

No account? Create an account
April 9th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 9th, 2011

Вечір на Цитаделі [Apr. 9th, 2011|10:50 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Львівська цитадель - ще одне місце наряду з Високим замком, з якого гарно проглядається середмістя Львова. Крім огляду фортифікацій міста австрійської, цитадель - чудове місце для проведення вечорів. Ідеальне це місце і для зустрічі світанку, і для усамітнення, і, навіть, для напівцивілізованого вживання спиртних напоїв.


Дивитися даліCollapse )
Link22 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 9th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]