?

Log in

No account? Create an account
April 23rd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 23rd, 2011

Тернопіль - Підгайці - Теребовля [Apr. 23rd, 2011|02:54 pm]
Андрій Бондаренко
Хто буде вільний у світлий вівторок 26 квітня, запрошую приєднатися до невеликої мандрівки Тернопіллям за маршрутом "Тернопіль - Підгайці - Теребовля - Тернопіль". Подорож хоч і буде громадським транспортом, але досить цікава, бо буде ставити за мету більш детальне дослідження памяток Теребовлі і Підгайців.

Хто надумає, зустрічаємося о 9.50 на вокзалі в Тернополі. Орієнтовний час закінчення подорожі в Тернополі: 19.50 - 20.30

Попередньо пишіть тут або в лічку
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 23rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]