?

Log in

No account? Create an account
August 14th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 14th, 2011

Сокаль (літо-2011) [Aug. 14th, 2011|11:44 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Тільки-но сьогодні з ранку зійшов сьогодні з поїзда після двотижневої відпустки, то відразу ж мені повідомили новину, що я прямо зараз маю їхати з головою партії на зустріч з виборцями в Червоноград і Сокаль. Звичайно, крім корисної до суспільства справи я не міг не використати поїздку для свого задоволення, а саме, для зустрічі заходу сонця на фоні кляштору бернардинів.Про Сокаль зимовий і про засніжений кляштор бернардинів я вже писав. Сьогодні - Сокаль літній і вечірній.

Сьогоднішній вечір в СокаліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 14th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]