?

Log in

No account? Create an account
September 13th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 13th, 2011

Розлуч [Sep. 13th, 2011|02:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Маленьке село Розлуч - ворота Турківщини і бойківського регіону, лежить у вузькій долині річки Ясениця серед гірських хребтів. Разом з урочищем "Підзамче" вони утворюють природні ворота на в'їзді до поселення. Крім карпатських краєвидів, у Розлуч їдуть, щоб побачити унікальний неоготичний дерев'яний костел з відносно добре збереженим інтер'єром та справжню бойківську дерев'яну церкву. Читати і дивитися даліCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 13th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]