?

Log in

No account? Create an account
September 19th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 19th, 2011

Журавно [Sep. 19th, 2011|09:57 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Містечко Журавно розташовано на півдні Жидачівського району Львівщини в міжріччі річок Дністра і Свічі. Його назва походить від чорних журавлів, які селилися в тих краях. Документально Журавно вперше зафіксоване у 1435 році, а в актових книгах 1445 року воно вже фігурує, як містечко. До кінця XV ст. Журавно належало до родини Ходорівських-Журавнінських. У 1468 році у містечку вже був костел, який носив титул Відвідання Пресвятої Діви Марії та святих Войцеха,
Валентина, Кузьми, Дем'яна, Катерини, Варвари, Дороти і Маргарити.

На початку XVI ст. містечко перебувало в руках родини Реїв, а в другій половині знову повернулося до попередніх власників - Ходорівських-Журавнінських. Магдебурзьке право Журавно отримало у 1563 році. Наприкінці XVI ст. воно знаходилося у володінні Жолкевських, потім перейшло до Сапєгів.Читати і дивитися даліCollapse )
Link31 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 19th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]