?

Log in

No account? Create an account
October 11th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 11th, 2011

Віденська сецесія, ч.3: заключна [Oct. 11th, 2011|08:55 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

початок тут:
Віденський Сецесіон
Шедеври Отто Вагнера

Багатоманітність прийомів, творчих манер і художніх відтінків - це одна з визначальних особливостей модерну. Стимули розвитку нового стилю належали до різних сфер архітектурної діяльності, вони складно і різноманітно пов'язані з окремими аспектами архітектури - функціональними (користь), інженерно-технічними (міцність) та ідейно-естетичними (краса). Звідси і незвичайна багатоаспектність та багатоманерність новацій модерну, неоднозначність, а інколи й очевидна суперечливість результатів його модерністських творчих пошуків.

Стиль модерн - одне з найскладніших, але водночас одне з найцікавіших явищ в історії архітектури. В його розвитку найважливішу роль відігравали архітектори віденської школи, у сферу впливу якої в кінці ХІХ - початку ХХ століття входили і Галичина, і Буковина.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link108 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 11th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]