?

Log in

No account? Create an account
November 25th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 25th, 2011

Вроцлав. Катедра Св. Яна [Nov. 25th, 2011|11:30 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Катедра Св. Яна (Івана Хрестителя) - найцінніший пам'ятник сакральної архітектури Вроцлава. Сьогоднішній готичній споруда передували три більш ранні. Перша походила приблизно з 983-988 років і нагадувала костел в чеських Лібіцах. Друга була пов'язана із створенням в 1000 році єпископства за згодою імператора Оттона III і папи Сильвестра I. Цей факт вказує на велике значення Вроцлава, як регіонального осередку влади, економіки і культури. Третій храм був романською базилікою, зведеною з великих блоків кристалізованого вапняку. З її порталу збереглися рештки фігури Яна Хрестителя, , що зберігається в Музеї архідієцезії.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link17 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 25th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]