?

Log in

No account? Create an account
November 28th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 28th, 2011

Острів Тумський [Nov. 28th, 2011|08:48 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Острів Тумський – найстарша історична частина Вроцлава, що розташована на місці старих переправ через Одер між гирлами рік Олави на півдні і Відави на півночі. Ріка, розгалужуючись на численні відгалуження, утворила тут острови. Ця частина міста знаходиться трохи осторонь від центру з майданом Ринок і ратушею, але потребує окремої уваги подорожуючого. Найкращий вид на цю частину міста відкривається з центральної набережної.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link12 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 28th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]