?

Log in

No account? Create an account
November 29th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 29th, 2011

Вроцлавський університет [Nov. 29th, 2011|09:31 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Розташована на набережній Одера барокова будівля Університету є однією з найбільш характерних акцентів міської архітектури Вроцлава. Натомість актовий Зал Леопольдіна в інтер’єрі університету є найпрекраснішим і найбільш популярним для відвідування приміщенням пам’ятки.
A0fGY.jpg
Заснування Університету було заслугою єзуїтів, що діяли у ворожому євангельському середовищі. Початково, у 1646 році, це була просто школа. У 1670 р. єзуїтська колегія отримала від імператора Леопольда І давній королівський замок і згоду на будівництво в цьому місці нової будівлі, фонд для якого створено у 1702 році. Однак через відсутність додаткової території будівництво було розпочато лише у 1728 р. і було перервано у 1736 році у зв’язку з захопленням Вроцлава військами Фредерика ІІ.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link17 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 29th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]