?

Log in

No account? Create an account
June 2nd, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 2nd, 2014

Замок Liedts [Jun. 2nd, 2014|07:59 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Замок Liedts розташований на околиці міста Ауденарде у Східній Фландрії. Жодної інформації про замок навіть англійською мовою я не знайшов. З того, що написано фламандською мовою, замок побудував якійсь Charles Liedts у 1860 році. Навколо замку – гарний парк з озером і фонтаном. Ось і все, що мені відомо про цей чудовий куточок Фландрії.
P1215310
Дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 2nd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]