?

Log in

No account? Create an account
June 24th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 24th, 2014

Колекція старовинних українських синагог (65) [Jun. 24th, 2014|07:50 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Перебуваючи у будь-якому місті нашої країни я обов'язково фотографую для колекції місцеву синагогу. Не дивно, що в Україні єврейських божниць збереглося більше, ніж будь-де в Європі: наша країна багато століть була притулком для євреїв, оскільки з часів середньовіччя більша частина Європи була м'яко кажучи не надто толерантною для послідовників Мойсея. Переважна частина синагог на українських землях будувалися, як оборонні споруди, і виконували роль фортець. Багато з них збереглося і до наших днів.

Гусятин (Тернопілля)

гусятин

64 синагоги!Collapse )
Link30 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 24th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]