?

Log in

No account? Create an account
July 26th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 26th, 2014

Медуха [Jul. 26th, 2014|05:20 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Медуха - село на Івано-Франківщині неподалік від Галича та Більшівців. В селі знаходяться руїни польського неороманського костелу Розарія діви Марії, збудованого у 1912-1913 роках. Зводили храм місцеві парафіяни за допомогою львівського архієпископа Юзефа Білчевського. За радянської влади використовувався як склад. Належить до пам'ятрк архітектури місцевого значення. Над входом в костел залишився напис "1913" та "Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami".
AhKZU.jpg

Дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | July 26th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]