?

Log in

No account? Create an account
August 1st, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 1st, 2014

Чернелиця [Aug. 1st, 2014|07:22 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Якщо ви фанат замків, то попри бездоріжжя приїхати до Чернелиці варто. У містечку збереглися залишки ренесансного Чернелицького замку та костел домініканців 1661 року. У XV ст. власниками Чернелиці були Бучацькі. Після них, у 1454-1467 роках - Теодор Бучацький-Язловецький, його сини Міхал Язловецький, Ян Монастирський. З 1493 року Чернелицею управляла від імені Яна Монастирського Анна - дідичка Чишок.
V3atp.jpg
У другій половині XVI ст. Чернелиця отримала Магдебурзьке право. А через століття місто було власністю брацлавського воєводи Михайла Чарторийського, який у 1659 році звів у містечку замок. Чарторийські були власниками Чернелиці до 1696 року. В перщій половині XVII ст. вона належала волинському воєводі Міхалу, пізніше - його сину Петру, який частину маєтку в 1774 році продав Ґартенберґу Садоґурському, засновнику Садгори (та що зараз під Чернівцями).

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 1st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]