?

Log in

No account? Create an account
August 26th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 26th, 2014

Мамаєва Слобода [Aug. 26th, 2014|09:46 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На цьогорічний День прапора побували з родиною в музеї-скансені "Мамаєва Слобода" - найближчому до центра Києва музеї просто неба. Понад триста років тому ці землі належали Михайлівському Золотоверхому монастирю. Серед діброви над витоком Либіді приблизно в тому ж самому місці, де зараз міститься „Мамаєва Слобода", стояла монастирська пасіка з хутором та ставом. У 2009 році історію цього місця вирішили відтворити у вигляді скансену.
Tsr9u.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 26th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]