?

Log in

No account? Create an account
September 10th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 10th, 2014

Забуті маєтки і костели Житомирщини [Sep. 10th, 2014|07:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В минулу неділю катався Андрушівським районом Житомирщини - районом області, найбільш насиченим маєтками польської й української шляхти, а також досить незвичними костелами. Патріархальність цього куточка проявляється в дорогах, які ведуть до старовинних сіл: замість розбитих асфальтових доріг майже до кожного скла з цікавими пам'ятками веде "соша" - дорога, мощена бруківкою. Велику швидкість на ній не розвинеш, але це все одно приємніше, між ображати ями. Дороги майже порожні, а в жодному з 8 містечок та сіл, які я оглянув, не зустрілося жодного туриста. Що ж, одна з найцікавіших і рідко відвідуваних туристами областей ще чекає на своє визнання.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 10th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]