?

Log in

No account? Create an account
November 9th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 9th, 2014

Степанівка [Nov. 9th, 2014|06:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Степанівка - маленьке село в Менському районі Чернігівщині. В Степанівці, як і в багатьох селах Менщини збереглася козацька дерев'яна церква. Храм Пресвятої Трійці був збудований у 1763 році. Церква - тридільна у плані, триверха із дзвіницею над західним притвором, побудована із дерева і обшита дошками. Всередині церкви зберігся розпис та іконостас. Поруч з церквою похований Григорій Данилович,  вчитель останнього російського імператора Ніколая ІІ.
P5077965

Дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 9th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]