?

Log in

No account? Create an account
November 13th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 13th, 2014

Кежмарок [Nov. 13th, 2014|09:38 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Кежмарок - одне з небагатьох словацьких міст, де добре збережений ансамбль середньовічної міської забудови. В місті є повноцінний ренесансний замок, барокова-класицистична ратуша, унікальний протестантських дерев'яний костел, декілька досить оригінальних храмів, а також багато архаїчних кам'яниць - свідоцтв середньовічного міста, яке колись давно мало статус королівського.
У 1950 році Кежмарок був оголошений архітектурним заповідником.
PA194602
Кежмарок лежить у підніжжя Високих Татр на шляху від Попраду до Старої Любовні. Місто вперше згадується У 1251 році у листі короля Бели IV як «Кесмаркт». Тоді він був об'єднанням трьох близьких поселень - слов'янських рибалок, німецьких шахтарів і королівських прикордонних вартових. Міські права Кежмарок отримує у 1269 році, а у 1380 році стає вільним королівським містом.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 13th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]