?

Log in

No account? Create an account
November 14th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 14th, 2014

Синявка [Nov. 14th, 2014|01:30 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Село Городище плавно переходить в Синявку - велике село в Менському районі Чернігівщини, в якому дерев'яна козацька Покровська церква 1706 року - приклад народної архітектури Лівобережжя періоду українського бароко. Крім церкви, у Синявці збереглося багато партіархальних дерев'яних хаток з типовими дня півночі України лиштвами вікон, а також будинок школи в стилі модерн.
P5078009
Синявка - давнє поселення, відоме з першої половини XVII ст. Зідомо, що Деулинським перемир'ям 1618 року відійшла до Польщі. З 1649 року перебувалау складі Менської сотні, від 1652 р. Синявка - сотенне місто Ніжинського та згодом Чернігівського полків Української Держави Богдана Хмельницького.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]