?

Log in

No account? Create an account
December 18th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 18th, 2014

Моя колекція замків і фортець [Dec. 18th, 2014|06:35 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Давно мріяв про це: аккумулюваати в одному місці всі замки і фортеці, відвідані протягом життя. Виявилося, що їх більше 250. З одного боку, це багато, а з іншого - більшу їх частину, про яку мріяв, ще не бачив. Не бачив ще й багато українських замків.
CASTLES
Довго думав, як їх систематизувати. Дійшов висновку, що найоптимальніший варіант - це групувати замки за басейнами річок, в яких вони побудовані. Це найкраще відображає їх історичні та архітектурні особливості. Будемо йти з північного заходу на південний схід. Почнемо з замків Луари.

Більше 250 замків!Collapse )
Link10 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 18th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]