?

Log in

No account? Create an account
March 6th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 6th, 2015

Йосипівка [Mar. 6th, 2015|04:11 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Село з палацом Уруським та найкращим видом на Олеський замок знаходиться в 3-4 кілометрах від Олеська. Перша назва села — Юськовичі. Вважають, що вона пішла від імені графа Юзефа Міра, якому у певний час належало село. У церковній хроніці згадуються імена й інших власників села — панів Василевських та Уруських. Один з власників села п. Василевський у листі до Маркіяна Шашкевича писав: «Приїзди у мої золоті Йоськовичі і забудеш про всі клопоти життя». Назва Йосипівка з'являється у 1947 році.


Про палац і про те, як мене трохи не прибилиCollapse )
Link10 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]