?

Log in

No account? Create an account
March 11th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 11th, 2015

Підгір'я [Mar. 11th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Костел в Підгір'ї Бродівського району Львівщини показав мені голова Львівської обласної ради Олег Панькевич. Село Підгір'я - складова частина сільради з центрм у селі Пониква. Пониква на одному березі ставу, Підгір'я - на іншому.

Відомо, що костел у Підгір'ї збудований у 1864 році. У 1887-1889 роках його розширили, в у 1890 році посвятили під назвою св. Йосифа обручника Пресвятої Діви Марії. У 1990-х рр. будівля була в стані руїни. В часи незалежності колишній костел відновили і перетворили на церкву.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 11th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]