?

Log in

No account? Create an account
March 12th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 12th, 2015

Старі Броди [Mar. 12th, 2015|12:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Старі Броди - це південно-східна околиця Бродів - районного центру Львівщини і одного з найдавніших мість України. Саме в цьому куточку ще за часів Київської Русі і починалася історія міста. В Старих Бродах по вул. Низинній розташована пам'ятка палацової архітектури місцевого значення - палац Тишкевичів.

Палац у англійському стилі спорудила у 1909 році графиня Ванда Тишкевич. Прикрашений колонами, ліпниною і гербом палац добре зберігся до наших часів.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 12th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]