?

Log in

No account? Create an account
May 10th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 10th, 2015

Клайпеда [May. 10th, 2015|09:33 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Клайпеда, що знаходиться на заході Литви, істотним чином відрізняється від Вільнюса, Каунаса та інших литовських міст. Клайпеда та прилеглий регіон мають особливу, відмінну від Литви, історію: до 1923 року місто перебувало у складі Німеччини, що відбилося на архітектурному його вигляді. В місті збереглося багато фахверкових та інших будинків в типово німецькому стилі.Читати і дивитися даліCollapse )

Link10 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 10th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]