?

Log in

No account? Create an account
July 13th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 13th, 2015

Дунаївці [Jul. 13th, 2015|11:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Кожний, хто їде з Великої України в столицю Поділля - Кам'янець, обов'язково проїжджає Дунаївці - районний центр Хмельниччини. Дунаєвеччина багата на пам'ятки палацово-паркового мистецтва: Маліївці, Кривчик, Голозубинці, Великий Жванчик та багато інших сіл із залишками панських садиб. В самих Дунаївцях таких маєтків аж два: один належав шляхтичу Скибневському, інший - адміралу Завойку.
P1050751.JPG
Вперше містечко згадується у 1403 році. У 1577 році Дунаївці перейшли у власність Ельжбети Лянцкоронської з роду магнатів Гербуртів, яка була дружиною галицького каштеляна Станіслава Лянцкоронського. Стараннями Ельжбети у 1592 році Дунаївці отримали від короля Сигізмунда ІІІ Вази магдебурзьке право і назву "Дунайгород".

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 13th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]