?

Log in

No account? Create an account
September 14th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 14th, 2015

Північна Голландія: залізниця Горн-Медемблік [Sep. 14th, 2015|12:12 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Між містами Горн і Медемблік зберіглася стара залізнична гілка, на якій курсує старовинний рухомий склад паровозів і вагонів. З гілки голландці зробили туристичний атракціон і музей залізниці "Stoomtram". Музей має свій сайт, де можна ознайомитися з розкладом та цінами. Зробивши подорож цією ділянкою, ви поглинете в атмосферу залізниць понад сторічної давнини. Все буде як в ті давні часи: і кондуктор, і попутники в старовинних нарядах, і семафори, і будки стрілочників.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 14th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]