?

Log in

No account? Create an account
September 15th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 15th, 2015

Медемблік [Sep. 15th, 2015|10:01 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Медемблік - невелике місто у місцевості Західна Фрісландія (провінція Північна Голандія) на березі затоки Ейсселмер (Північне море). Сюди при прибули на старовинному поїзді "Stoomtram" з міста Горн. В місті є замок Радбауд, готична ратуша, багато будинків XVI - XVII століть, що виходять фасадами на канали, дві церкви та гарний голландський млин. Добиратися звичайним поїздом - до Горна, звідти - залізницею "Stoomtram".
P3126979.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 15th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]