?

Log in

No account? Create an account
September 24th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 24th, 2015

Суми, ч.2: Покровська площа і Перекоп [Sep. 24th, 2015|08:29 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

початок тут: Суми, ч.1: "Сумин город"

Сьогодні продовжимо знайомство з історичним центром Сум, розпочате у минулій розповіді. Почнемо з Покровської площі, на якій закінчуються центральні вулиці міста - Соборна, Воскресенська і Кооперативна. Покровська площа, названа так на честь церкви, яка розташовувалася на ній, виникла на місці замкової еспланади — вільному місці, що розділяло замок і міський посад, і до 1970-х років вважалася головним майданом Сум. Її ансамбль формувався у різні епохи, тому тут особливо відчувається співзвучність старовини і сучасності. Вздовж площі розташовані два сквери.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 24th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]