?

Log in

No account? Create an account
September 25th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 25th, 2015

Суми, ч.3: "Новоє мєсто" [Sep. 25th, 2015|08:25 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

початок тут:
Суми, ч.1: "Сумин город"
Суми, ч.2: Покровська площа і Перекоп


Історична частина Сум, що має назву "Новоє мєсто", відгороджена від центру міста річкою Сумкою. Туристи сюди доходять рідко, проте, як на мене, це - найцікавіша і найзагадковіша частина Сум. Незважаючи на свою назву, це один з найстаріших районів міста, який почав забудовуватися ще наприкінці XVII ст. Козаки Сумського слобідського козацького полку, які проживали тут, сформували окрему Новомістенську сотню. Після ліквідаціїполку мешканцями “Нового мєста” переважно були нащадки козаків компанійців і підпомочників — військові обивателі. Сам район нагадував здебільшого сільське поселення: він забудовувався хатами-мазанками,вкритими соломою, в оточенні садів та городів.
Головний корпус 1.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 25th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]