?

Log in

No account? Create an account
September 26th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 26th, 2015

Кам'янець: Стара фортеця і Новий замок [Sep. 26th, 2015|10:57 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Оновлена розповідь та фотогалерея Старої фортеці та Нового замку в Кам'янці-Подільському.В мене на сайті
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 26th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]