?

Log in

No account? Create an account
October 3rd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 3rd, 2015

Кам'янець: Руська брама [Oct. 3rd, 2015|11:54 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

У Кам'янці-Подільському в каньйоні річки Смотрич збереглися два унікальних оборонно-гідротехнічних комплекси XV - XVI століть - Руська і Польська брами. Принцип функціонування оборонно-гідротехнічної системи Руської та Польської брам полягав у послідовному перекритті їхніх шлюзів, внаслідок чого каньйон до певного рівня затоплювався водою, унеможливлюючи підступ ворога до міста. Рівень води в каньйоні регулювали за допомогою шлюзів, а також водопропускного отвору в Замковому мості. Сьогодні ми познайомимося із першою і більш давнішою з них - Руською брамою.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 3rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]