?

Log in

No account? Create an account
October 4th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 4th, 2015

Кам'янець: Польська брама [Oct. 4th, 2015|09:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Польська брама, що розташована в каньйоні річки Смотрич у північно-західній частині Старого міста, є складовою частиною оборонно-гідротехнічної системи Кам'янця, що функціонувала в комплексі з Руською брамою, затоплюючи каньйон водою й перекриваючи підступи до міських брам. Разом із Верхньою Польською брамою (або Вітряною брамою) Польська брама утворює комплекс північно-західних укріплень Кам'янця, які контролювали територію вздовж давньої північної дороги до міста, на її відтинку від сторожової башти на броді до башти Стефана Баторія.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 4th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]