?

Log in

No account? Create an account
October 5th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 5th, 2015

Янів (Івано-Франкове) [Oct. 5th, 2015|09:25 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Біля траси Львів-Краковець у Яворівському районі Львівщини на березі великого мальовничого ставу розташоване історичне містечко Янів, перейменоване совєцькою владою на Івано-Франкове. В Янові є цікавий старий костел та трохи історичної австрійської забудови. Поруч з містечком на березі ставу розташоване вальєрне господарство, де можна подивитися на багато видів птахів.

Вперше поселення на території сучасного Янова згадується в документах у 1370 році, коли тут знаходилося село Деревач, згодом перейменоване на Залісся. У 1407 році згадується Янівський став: король Владислав ІІ Ягайло надав Ваську Мошенцю право на вилов риби , за що Васько мав своїм коштом влаштувати в Заліссі став та запустити туди рибу. Відомо також, що 1428 року той самий Мошенець заснував у Заліссі костел.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 5th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]