?

Log in

No account? Create an account
November 17th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 17th, 2015

Кам'янець: укріплення Старого міста [Nov. 17th, 2015|09:08 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Крім Старої фортеці і Нового замку Кам'янець-Подільський має велику систему міських укріплень, що охопили по периметру древню частину міста і перетворили його на фортецю. У поєднанні з ландшафтом і забудовою кам'янецькі фортифікації створили унікальне містобудівне утворення, що є зараз справжнім музеєм середньовічної фортифікації Поділля. Укріплення Кам'янця розташовані навколо давньої острівної частини Старого міста по кромці скелястих обривів, в каньйоні р. Смотрич і перед західною стороною острова на мису. Складаються з оборонних систем і комплексів, окремо вартових веж і стін загальною протяжністю 4,5 км.

До західних міських укріплень входять Міська брама і Вірменський бастіон, до північно-західних - Вітряна брама з баштою Стефана Баторія, Турецький бастіон і Польська брама, до південно-західних - Руська брама та Гловерівські мури, до східних - Гончарська, Різницька і Кравецька башти.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 17th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]