?

Log in

No account? Create an account
November 19th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 19th, 2015

Штайн на Дунаї [Nov. 19th, 2015|10:17 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

З Кремса-на-Дунаї можна пішки пройти до старовинного містечка Штайн-на-Дунаї. До 1938 року Кремс і Штайн були окремими містами, а зараз - одне ціле. Хоча і сьогодні вони сприймаються як окремі самодостатні населенні пункти, кожен із своїми цікавинками. Щоб потрапити до Штайна, треба із старого міста Кремса вийти через Штайнські ворота і прямувати на захід. Через 15 хвилин вас зустрінуть старовинні ворота Штайна.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 19th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]