?

Log in

No account? Create an account
December 15th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 15th, 2015

Нова Прилука [Dec. 15th, 2015|07:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Історія Старої та Нової Прилук - це одне ціле, оскільки до початку ХІХ століття це було одне містечко, відоме ще з Іпатіївського літопису 1146 року. Якщо ви заїхали в Стару Прилуку подивитися шикарний палац Мерінга, то відвідайте і Нову Прилуку, яку ви не оминете. В селі зберігся класицистичний палац невідомого шляхтича та комплекс лікарні у стилі провінційного модерну.

Власник палацу в Новій Прилуці невідомий. Відомо лише, що в середині ХІХ століття село належало 6 польським шляхтичам: Гойжевським, Болсуновським, Карським, Березовським, Савицьким і Підвисоцьким (Д.Антонюк "315 польських резиденцій в Україні").

Читати і дивитися даліCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 15th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]