?

Log in

No account? Create an account
January 23rd, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 23rd, 2016

Ланштайн [Jan. 23rd, 2016|11:22 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

В декількох хвилинах їзди регіональним поїздом від Кобленца на правому березі Рейну лежить містечко Ланштайн. В місті - аж 2 цікавих замки, які належать до так званих "замків Романтичного Рейна" - Ланек і Мартінсбург. Крім того в містечку збереглися залишки декілької оборонних башт, фахверкова ратуша і декілька гарних будинків і вілл. На протилежному від Ланштайну березі Рейну розташований замок Штольценфельс.
no title
Замок Мартінсбург

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 23rd, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]