?

Log in

No account? Create an account
January 25th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 25th, 2016

Замок Маркcбург [Jan. 25th, 2016|08:59 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Маркcбург - один з найбільш відомих, популярних і фотогенічних замків Рейну. Причиною тому є те, що він виявився єдиним замком долини Середнього Рейну, який зміг пережити чисельні війни і не здатися французам наприкінці XVII. Всі інші замки Романтичного Рейну були зруйновані або пошкоджені. Замок височіє на 150-метровій скелі над старовинних фахверковим містечком Браубах. На протилежному березі Рейну - не менш цікаве фахверкове містечко Ренс. По обох берегах Рейну прокладено залізницю, по якій з Кобленца до замку можна доїхати за 10-15 хвилин.
Фіненбург ратуша.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | January 25th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]