?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 28th, 2016

Замки Лібенштайн і Штерренберг [Jan. 28th, 2016|07:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На правому березі Рейну вище від Боппарду на сусідніх скелях височіють два замки - Лібенштайн і Штерренберг, відомі, як "білий і чорний" замки, а також, як "Ворожі брати". Замки розділені високою стіною. Напевно, з жодним з рейнських замків не пов'язані стільки легенд, як з цією стіною, що називається також Стіна Сварки (Streitmauer). Усі легенди сходяться в одному - стіна виникла із-за сварки двох братів.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | January 28th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]